images/images/Logo.png

کیت شیمی مخترع

مجموعه کیت مخترع شامل آزمایش های اموزنده منطبق با کتب درسی است که دانش پژوهان عزیز م یتوانند در کنار مطالب کتاب درسی خود، به انجام آزمایش های عملی در آزمایشگاه شخصی خود بپردازند و فراگیری تجربیات علمی kit shimi mokhtare 1

و عملی را در کنار هم داشته باشند. آشنایی با دنیای لذت بخش شیمی ، ایجاد آزمایشگاه سیار شخصی ، آموزش به همراه رشد مهارتهای از قبیل مشاهده، آزمون وخطا ، پیاده سازی ایده های ذهنی ، افزایش خلاقیت و نوآوری از جمله اهداف این بسته آموزشی می باشد. بررسی جنبش ملکولی مواد ، بررسی مبحث تصعید، تبخیر و میعان ، تقطیر آب ، شناسایی گاز دی اکسید کربن و هیدروژن ، شناسایی مواد نگهدارنده و ده ها آزمایش جذاب شیمی در این بسته نهفته شده است

بالا