images/images/Logo.png

کیت شیمی جادوگر

جادوگران شیمی قادر به انجام مجموعه ای از آزمایش های شیمی می باشند که به ظاهر نمایش های جادویی و اسرار آمیزی هستند. دانش پژوهان می توانند با انجام آزمایش های با ظاهری جذاب، توانایی های خودشان را بالا برده و kit shimi jadoogar 1

پدید های شیمی را با استفاده از این جادوها درک کنند. آشنایی با دنیای لذت بخش شیمی،ایجاد آزمایشگاه سیار شخصی ، آموزش به همراه رشد مهارتهای از قبیل مشاهده، آزمون و خطا ،پیاده سازی ایده های ذهنی ، افزایش خلاقیت و نوآوری ، آموزش حین بازی از جمله اهداف این بسته آموزشی می باشد. دانش پژوهان با استفاده از این بسته می توانند آب را به شیر تبدیل کنند، طلای مذاب، درخت برفی، آتشفشان و ده های جادوی دیگر بدون نیاز به آزمایشگاه حرفه ای انجام دهند

بالا