images/images/Logo.png

کیت الکترونیک 1

کیت الکترونیک یک شامل قطعات الکترونیکی است که با کمک آن ها و طرح درس مربوطه می توان مدارهای الکترونیکی بسیاری را بر روی برد بورد بسته و راه اندازی نمود و نحوه عملکرد آن ها را مشاهده کرد. درک و آموختن پایه علم الکترونیک از مباحث این بسته آموزشی بوده و مقدمات ورود به دنیای الکترونیک را فراهم می کند.

بالا